Aktualności

Regulacja rynku paliw alternatywnych

Regulacja rynku paliw alternatywnych Sejm przyjął ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Nowe przepisy mają uregulować funkcjonowanie rynku paliw alternatywnych w transporcie, szczególnie w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Celem ustawy przyjętej przez Sejm jest kompleksowe uregulowanie zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych, w szczególności rozwoju sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych i funkcjonowania usługi ładowania. Nowe regulacje mają stymulować rozwój elektromobilności oraz promować stosowanie paliw alternatywnych w transporcie. Ustawa ma się również przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i niezależności energetycznej Polski oraz pozwolić na poprawę jakości powietrza w miastach. Ponadto, wzrost zastosowania paliw alternatywnych w transporcie ma wpłynąć na rozwój nowoczesnych technologii na polskim rynku.

Nowe przepisy regulują m.in. zasady budowy sieci bazowej infrastruktury dla dystrybucji paliw alternatywnych w celu stworzenia sprzyjających warunków do jej powstawania. Rozbudowa sieci bazowej pozwolić ma na swobodne przemieszczanie się na terenie kraju samochodów o napędzie opartym na paliwach alternatywnych. Przyjęte przez Radę Ministrów w marcu 2017 r. Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych sieć bazową zakładają utworzenie 6 400 punktów ładowania energią elektryczną i 70 stacji gazu ziemnego CNG, zlokalizowanych w miastach oraz wzdłuż kluczowych tras szybkiego ruchu. Wskazano również zasady funkcjonowania tej infrastruktury oraz podmioty odpowiedzialne za budowę i zarządzanie stacjami ładowania i stacjami gazu ziemnego.

Ponadto projekt ustawy przewiduje możliwość powstawania w miastach stref czystego transportu, po których będą mogły poruszać się pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi – energią elektryczną, gazem ziemnym lub wodorem. Celem tej regulacji jest przede wszystkim poprawa jakości powietrza w dużych miastach, tj. w miejscach gdzie zazwyczaj mamy do czynienia z najwyższym stężeniem zanieczyszczeń.

Jednocześnie projekt ustawy przewiduje szereg korzyści dla użytkowników pojazdów elektrycznych. Są to m.in. zwolnienie z akcyzy przy zakupie samochodu elektrycznego - co obniży cenę pojazdu, korzystniejsza stawka amortyzacji, możliwość poruszania się po buspasach, darmowy postój w strefach płatnego parkowania.

Projekt ustawy wprowadza nowe definicje. Jedną z nich jest „ładowanie” – rozumiane jako pobór energii elektrycznej przez pojazd elektryczny, pojazd hybrydowy, autobus zeroemisyjny, pojazd silnikowy niebędący pojazdem elektrycznym, motorower, rower lub wózek rowerowy, w rozumieniu ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – realizowany na potrzeby napędu tego pojazdu.

Ładowanie pojazdów elektrycznych to nowy rodzaj działalności gospodarczej – usługa ładowania nie stanowi sprzedaży energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, i dlatego nie będzie wymagała koncesji. Usługa ładowania zapewni jednak odpłatne ładowanie pojazdów w ogólnodostępnej stacji ładowania.

źródło: me.gov.pl
fot. freeimages.com
POWRÓT

Aktualności

Zmiany w nadzorze nad rynkiem usług przewozowych

Rząd przyjął projekt ustawy, która zmieni zasady nadzoru nad rynkiem usług przewozowych. Nowe przepisy mają też eliminować nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnić większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza UE.

Sektor odnawialnych źródeł energii czeka szereg zmian

Rząd przyjął projekt nowelizacji, której celem jest efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wypełnienie zobowiązań międzynarodowych oraz zwiększenie użycia produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze do celów energetycznych