Tworzenie spółek

Instytut posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu całościowego procesu rejestracji podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności podmiotów prawa handlowego. Instytut doradza swoim Klientom przy zakładaniu, łączeniu i likwidacji spółek osobowych i kapitałowych, jak i innych podmiotów gospodarczych, w tym fundacji i stowarzyszeń. Nasze doradztwo obejmuję także zagadnienia zakładania oddziałów i przedstawicielstw spółek. W ramach naszej działalności dokonujemy, również w imieniu naszych Klientów rejestracji oraz zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Instytut w związku ze swoim doświadczeniem doradza w zakładaniu wszelkich typów działalności gospodarczej. Oferowana przez nas pomoc rozpoczyna się już na etapie konsultacji co do planowanej formy prowadzenia działalności gospodarczej. W zakresie wyboru formy prawnej przy zakładaniu działalności, należy w szczególności uwzględnić cele, które zamierzacie Państwo osiągnąć, w związku z rozpoczęciem swojej działalności. Zdajemy sobie sprawę, iż każdy z naszych Klientów wymaga indywidualnej koncepcji dedykowanej dla niego formy działalności gospodarczej, bowiem wybór optymalnej formy prawnej pozostaję istotnym czynnikiem pozwalającym osiągnięcie zakładanych celów.

Pod pojęciem prawo spółek należy rozumieć rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne lub osoby prawne oparty na umowie spółki lub statucie, którego celem w dużej mierze jest osiągnięcie założonych celów gospodarczych, jak i finansowych.

W związku z różnorodnością podmiotów prawnych, wyróżnia się kilka kryteriów podziału spółek. Jednym z nich, jest źródło unormowania, bowiem są te które są unormowane w Kodeksie cywilnym, jak i te opisane regulacjami Kodeksu spółek handlowych. Biorąc z kolei za wyznacznik substrat materialny spółki możemy wyodrębnić spółki osobowe jak i kapitałowe.

Do spółek osobowych zalicza się:

1) spółkę jawną

2) spółkę partnerską

3) spółkę komandytową

4) spółkę komandytowo – akcyjną

Natomiast spółkami kapitałowymi są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) i spółka akcyjna (S.A.)

Jednocześnie Instytut oferuję także swoim Klientom szybką procedurę utworzenia spółek kapitałowych, w oparciu o wypracowany przez nas model Umowy Spółki, bądź Statutu Spółki. W ramach niniejszej usługi pomagamy swoim Klientom na każdy etapie rejestracji podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym, począwszy od umówienia czynności notarialnej oraz uczestnictwo w niej, a skończywszy na opracowaniu oraz złożeniu całościowej dokumentacji we właściwym Sądzie Rejestrowym. Cały proces związany ze złożeniem dokumentacji w Sądzie Rejestrowym nie powinien trwać dłużej niż 5 dni roboczych.
 
Usługę utworzenia spółki kapitałowej w ramach dotychczas opracowanej przez Instytut dokumentacji oferujemy Państwu w oparciu o ryczałtową stawkę wynagrodzenia w wysokości 700,00 złotych netto, w ramach którego wykonujemy całościowy zakres usługi rejestracji spółki kapitałowej.

W przypadku konieczności dostosowania dokumentów niezbędnych dla rejestracji spółki kapitałowej, jak również dostosowania właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej do potrzeb naszego Klienta oferujemy wykonanie w terminie dwóch dni roboczych indywidualnej wyceny przeprowadzenia procesu rejestracji Spółki.

Jednocześnie Instytut wskazuję, iż niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego w tym w szczególności art. 66 Kodeksu cywilnego.

Aktualności

Sąd będzie badał z urzędu przedawnienie roszczenia

Szykują się zmiany przepisów, które zobowiążą sądy do badania z urzędu, czy dochodzone w procesie cywilnym roszczenie jest przedawnione. W razie stwierdzenia, że upłynął termin przedawnienia, sąd oddali powództwo. Nie będzie przy tym konieczna, tak jak jest to w obecnym stanie prawnym, żadna czynność dłużnika.

Powództwo windykacyjne przerywa bieg zasiedzenia jeśli wystąpi z nim właściciel

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego przyjętym w uchwale z dnia 19 kwietnia br. (III CZP 100/17) wytoczenie powództwa o wydanie nieruchomości przez osobę niebędącą jej właścicielem przeciwko posiadaczowi samoistnemu nie przerywa biegu zasiedzenia przez niego własności tej nieruchomości.