Aktualności

14
cze
Ważne zmiany w Prawie pocztowym

Ważne zmiany w Prawie pocztowym

Ustawa nowelizująca Prawo pocztowe została podpisana przez Prezydenta. Nowe przepisy korygują sposób liczenia udziału operatora pocztowego w dopłacie w finansowaniu kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych.

10
cze
Naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji została podpisana przez Prezydenta RP. Nowe przepisy określają zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez naruszenie prawa konkurencji oraz zasady dochodzenia roszczeń z tego tytułu w postępowaniu cywilnym.

5
cze
Zwykły podpis elektroniczny nie wystarczy do założenia spółki z o.o.

Zwykły podpis elektroniczny nie wystarczy do założenia spółki z o.o.

Już wkrótce zmienią się zasady tworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24. Do zawiązywania spółki w tym trybie oraz do składania wniosku o wpis takiej spółki do KRS będą wymagane: kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

24
maj
Jeden przelew do ZUS za wszystkie składki

Jeden przelew do ZUS za wszystkie składki

Prezydent RP podpisał ustawę, która zmienia zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z nowymi regulacjami płatnicy będą dokonywali jednego przelewu, na indywidualne rachunki, za wszystkie należności względem ZUS.

17
maj
Zmiana regulacji dotyczących wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek

Zmiana regulacji dotyczących wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego, mająca na celu ustanowienie zasad dotyczących równomiernego rozmieszczania aptek ogólnodostępnych i zagwarantowania równego dostępu do usług farmaceutycznych, została podpisana przez Prezydenta RP.


Aktualności

Sąd będzie badał z urzędu przedawnienie roszczenia

Szykują się zmiany przepisów, które zobowiążą sądy do badania z urzędu, czy dochodzone w procesie cywilnym roszczenie jest przedawnione. W razie stwierdzenia, że upłynął termin przedawnienia, sąd oddali powództwo. Nie będzie przy tym konieczna, tak jak jest to w obecnym stanie prawnym, żadna czynność dłużnika.

Powództwo windykacyjne przerywa bieg zasiedzenia jeśli wystąpi z nim właściciel

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego przyjętym w uchwale z dnia 19 kwietnia br. (III CZP 100/17) wytoczenie powództwa o wydanie nieruchomości przez osobę niebędącą jej właścicielem przeciwko posiadaczowi samoistnemu nie przerywa biegu zasiedzenia przez niego własności tej nieruchomości.